Home Rasinformatie Fila en Ned. wetgeving
There are no translations available.

Fila Brasileiro en de Nederlandse wetgeving, wat mag en kan wel en wat niet.

Bron: www.raadvanbeheer.nl

RAD

Ondanks de intrekking op 9 juli 2008 van de RAD door het ministerie van LNV, blijft de koppeling tussen de MAG test met goed gevolg afleggen en het verstrekken van stambomen voor de rassen American Staffordshire Terrier, Argentijnse Dog, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano en de Rottweiler vooralsnog gehandhaafd.

Dit betekent dat voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups van deze rassen de ouderdieren de MAG test (gedragtest) met goed gevolg moeten hebben afgelegd. Voor meer informatie en eventuele aanvullende eisen kunt u contact opnemen met de erkende rasvereniging.

Nieuwe regeling bijtincidenten LNV

De intrekking van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) en de nieuwe regeling bijtincidenten die daarvoor in de plaats komt, blijkt tot veel onrust te leiden bij hondenbezitters, ook binnen de kynologie.

De Raad van Beheer heeft ook met het ministerie van LNV gesproken over de gevolgen van het opheffen van de RAD regeling en invoering van de nieuwe regeling.

De angst dat veel honden ineens als agressief zullen worden aangemerkt en als uiterste consequentie zullen worden geëuthaniseerd, lijkt op voorhand niet terecht. De minister van LNV heeft in haar brief van 10 september jl. nog eens expliciet vermeld in welke situaties honden onderworpen moeten worden aan een risico-assessment. De minister schrijft daarover "Gedrag wordt als agressief aangemerkt, als lichamelijk letsel wordt toegebracht aan mens of dier. Het gaat dan uiteraard niet om elke willekeurige beet, maar om gedrag waarbij zware verwonding wordt toegebracht. Ook wordt als agressief gedrag aangemerkt zodanig gedrag dat escalatie, en bijgevolg het toebrengen van lichamelijk letsel, redelijkerwijs moet worden gevreesd. Een belangrijke rol bij de bepaling hiervan is hierbij weggelegd voor de toezichthouder en opsporingsambtenaar. Veelal zal het gaan om optreden in gevallen van heterdaad."

Gezien de reactie van de minister meent de Raad van Beheer dat er vooralsnog geen aanleiding is voor grote onrust, of acties. Ook binnen het Platform Preventie Hondenbeten heeft de Raad van Beheer aandacht gevraagd voor een zorgvuldige uitvoering van de nieuwe wetgeving, zoals de minister dit in haar brief ook toezegt. Uiteraard zal de Raad van Beheer de verdere ontwikkelingen vanuit het ministerie blijven volgen en daar waar nodig haar aanbevelingen doen.

De Raad van Beheer benadrukt overigens nogmaals dat het belangrijk is dat fokkers en hondeneigenaren ook hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het (agressief) gedrag van rashonden.
Bij fokkers als het gaat om het niet inzetten van agressieve en angstige honden bij het fokken en het stimuleren van puppykopers toch ook vooral met hun nieuwe pup naar een puppycursus en eventueel aanvullende opvoedingscursus te gaan.
Bij de hondeneigenaren als het gaat om zelf hun hond goed op te voeden en ook door ermee naar de puppycursus en aanvullende cursussen te gaan.

De Raad van Beheer zal deze verantwoordelijkheid verder blijven ondersteunen door informatieverstrekking aan pupkopers en fokkers over de diverse vormen van opvoedingscursussen via de erkende regionale Kynologen Clubs.

Van MAG-test naar TOP-gedragtest

MAG-test
Sinds 2001 heeft de Raad van Beheer de MAG (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) - test.
De MAG-test selecteert op 2 eigenschappen die ongewenst zijn bij fokdieren van gezelschapshonden, namelijk overmatige angst en overmatige agressie. De test bestaat uit 16 testonderdelen, waarvan 8 met en 8 zonder de geleider, en wordt buiten op een omheind terrein afgenomen.

De MAG-test is aan het ministerie van LNV aangeboden als alternatief voor de destijds omstreden Agressietest, die uit 43 testonderdelen bestond (Netto & Planta, 1997). De MAG-test was nog volop in ontwikkeling op het moment van invoering en diende nog gevalideerd te worden met betrekking tot agressief bijtgedrag en angst.

Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de test bruikbaar is voor het meten van agressief bijtgedrag naar onbekende mensen in een niet-territoriale context buiten (Planta & De Meester, 2007). Daarnaast is gebleken dat stamboom Rottweilers angst en agressie gerelateerde gedragingen, waarop in de MAG-test geselecteerd wordt, significant minder vaak vertonen dan Rottweiler look-a-likes waarvan de ouders niet zijn gescreend met de MAG-test (uit Wageningen Universiteit onderzoek naar de prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers; Van der Borg & Graat, 2008, rapport in voorbereiding).

TOP gedragtest
De Raad van Beheer, in samenwerking met Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht, is de afgelopen 2 jaar bezig geweest met het doorontwikkelen van de MAG-test naar de TOP-gedragstest (TOP = Toetsing Op Persoonlijkheid). Deze test is inmiddels uitgebreid met drie testonderdelen en bestaat nu uit 19 testonderdelen.

Naast de uitslag voor overmatige angst en overmatige agressie (huidige MAG-test uitslag) ontvangen de deelnemers aan de TOP-gedragstest ook een uitslag over andere aspecten van de persoonlijkheid van de hond, zoals het herstelvermogen, mate van zekerheid, alertheid, vriendelijkheid en temperament.

Met deze TOP-gedragstest kan, op een betrouwbare en valide wijze, een goede inschatting gemaakt worden van een aantal gedragseigenschappen van de hond.

Deze informatie is niet alleen van waarde voor de particuliere hondeneigenaar (ter preventie van ongewenst agressief gedrag), maar ook voor fokkers (fokadvies), gedragstherapeuten en dierenartsen.

In aanloop naar de TOP-gedragstest vindt bijscholing plaats van de gedragkeurmeesters van de Raad van Beheer ter bevoegdheid als TOP-gedragskeurmeester.

Wat betekend dit in de praktijk voor de Fila Brasileiro.

Zoals hierboven staat kun je in Nederland alleen fokken met de Fila, d,w,z met stamboom papieren, als de Reu en Teef de Magtest of in de toekomst de Top-Gedragstest goed heeft doorstaan. Wordt er voor de dekking een Nederlandse reu gebruikt dan zal ook deze de test succesvol moeten hebben doorstaan. Wordt een buitenlandse reu gebruikt dan moet deze volgende de officiele regels een mag test gedaan hebben.

In de praktijk heeft de raad van beheer de laatste jaren wat betreft de mag test voor een buitenlandse reu zonder magtest een gedoogbeleid gevoerd. Niet alleen bij de Fila maar ook andere Mag rassen als Mastono, dogo Argentiono enz zijn er stambomen afgegeven voor combinatie van mag geteste Nederlandse teef en niet maggeteste buitenlandse reu.

Gelukkig is de nederlandse rasvereniging nog altijd aan het vechten voor betere regels in nederland voor de rassen die onder de mncn vallen.

 

 
Copyright © 2014 www.filabrsileiro.info Alle rechten voorbehouden